Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Η θερμομόνωση του διαμερίσματος πραγματοποιήθηκε με γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80 50mm.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες. Στο τελικό στάδιο έγινε και η εφαρμογή του σοβά, σε απόχρωση επιλογής του πελάτη μας.